Valgkomitè

Vedtektene sier følgende om valgkomiteen:

§ 14 Årsmøtets oppgaver

pkt 7. Velge: 

b) To representanter til valgkomité(se § 16) Halvparten av representantene er på valg hvert år

§16 Styret skal:

pkt 5. Oppnevne et styremedlem som tiltrer valgkomiteen slik at komiteen består av tre medlemmer

Etter årsmøte 2022 består valgkomiteen av følgende:
1) Rolf Stordahl, Fredrikstad Øst, Carpet Bowls

2) Roger Torper, Rakkestad, Carpet Bowls

3) Styrets representant.