Spilleregler for Carpet Bowls på norsk

CARPETBOWLSSPILLE REGLEMENT

Oversatt fra ENGLISH CARPET BOWLS ASSOCIATION

1 UTSTYR: Carpet = teppe.    Spillet foregår på et teppe. Bowls = Kuler.

1.1 Teppet skal være minimum 1.83 m. og maksimum 1.98 m. bredt, og minimum 9.14 m. og maksimum 10.06 m. langt.  Se skisse.

OPPMERKING PÅ TEPPET.

Se skissen på det engelske reglementet. Jack = en liten ball = målet/blinken.

1.2 Plasseringslinje-Jacklinje. Plassering av JACK. Det skal markeres en linje i hver av mattens ender, i  lengdeaksen (cl ), som er 0.91m.lang og starter 0.91m. fra mattens ende. JACK skal plasseres på denne linjen.

1.3Kaste sone. Det skal markeres en kastesone i hver ende av teppet. Dette markeres med to parallelle linjer A (delivery  guidelines), symmetrisk om teppets lengdeakse  (cl ). De skal være  457mm. lange og med en innbyrdes avstand på 457mm. Linjene starter ved teppets endekanter.

1.4 Kastesonen avgrenses av en linje på tvers  om forbinder  to parallelle linjer på 457mm., slik at det dannes et kvadrat.

1.5 En (tverrgående) linje markeres midt på teppet.   (på teppets tverrgående senterlinje).

1.6 Sentersperre En sperre skal plasseres symmetrisk på teppets tverrgående senterlinje. Den kan bestå av en kloss som er 457mm.lang, eller den kan være sirkulær og ha diameter på 457mm.. Høyden skal være 50 mm. Sperren skal ha hard overflate og en farge som står i kontrast til teppet.

1.7 Startblokker To klosser av tre (startblokker), som er malt i en kontrastfarge til teppet, og som har målene 152 x 101.6 x 50.8mm. plasseres på strekene som markerer startsonen.  Klossene skal plasseres slik at høyden er 152mm., siden som er 101.6mm. skal være parallell med teppets kant og siden som er 50.8mm.skal være parallell med de påtegnede linjene

1.8KULER: Kulene er slipt til forskjellig skråvinkel, og er nummerert, for å lage en egen kurve/bane når de trilles. 16 kuler, hvorav 8 og 8 i like farger, skal være laget av samme fabrikant. Kulene skal ha en diameter på 98mm. de skal veie 737.09 gram (1lb 10oz) og skal være slipt usymmetrisk/skrå til nr.3. Ingen annen type kuler enn dette skal benyttes i konkurranser. Merkelapper kan benyttes for å sjeldne mellom kulene.

1.9 JACK. En liten kule som skal danne målpunktet på banen. Jack skal ha diameter på 63.50mm. og skal veie 283.5 gram, eller ligge innenfor fabrikantens spesifikasjoner for denne størrelse og vekt av Jack. (Normalt +/- 15 %).

 1. SPILL Lagleder = The SKIP.  (Forkortelse for skipper).

2.1 Hvilket lag skal begynne. Før spillet starter, skal lederne (the skips) for de to lagene, kaste mynt og krone om hvilke lag som skal spille (Bowle) først . Alternativt, hvis ikke annet er bestemt, også velge farge på kulene som lagene skal spille  med.

2.2 Plasseringen av Jack-kula. Laget som skal spille (bowle) først, skal plassere Jack på Jack-linjen i motsatt ende av banen, ikke mindre enn 0.91m. og ikke mer enn 1.83m. fra enden. I neste spill skal det laget som vant, plassere Jack og de skal spile først. I tilfelle av «dødt» spill, skal spilleren som spilte først i dette spillet, spille først igjen.

 1. SPILLERE. Det kan spilles singel, par, treerlag eller firerlag. Et firer lag består av fire spillere, hvorav en velges til leder (SKIP). Tre Spillere stiller opp på den siden av teppet de skal spille fra, mens lederen (the skip) går til den andre enden.

3.1 Ikke forstyrr spillere Hvor omstendighetene tillater det, skal andre spillere stå i rimelig avstand fra teppet når spill pågår, for å unngå å forstyrre spillere.

3.2 Firerspill. Den tredje spilleren på hvert lag skal, når det er hans/hennes tur til å bowle, inviteres til å komme over til den andre enden av banen for å vurdere situasjonen.

3.3Bytt side først når skip skal spille Når det er lederens (the skip’s) tur til å spille, skal spillerne bytte side med lederen.

3.4 Reserver Reserver kan benyttes i tilfeller hvor det oppstår sykdom/nødsituasjon. Reserver kan benyttes i alle posisjoner unntattsom leder.

 1. LEDER (SKIP)

4.1 Lederen skal ha kontroll over eget lags spill, men kan til enhver tid, delegere ansvaret til hvem som helst på eget lag i løpet av spillet. Uansett, når et spill har startet, kan lagets posisjoner ikke endres. Dvs. spiller nr.1, 2, 3, 4 må beholde sine plasser/posisjoner og spille i denne rekkefølge.

4.2Uten dommer avgjør skippene. I fravær av en nøytral dommer, skal de to lederne i fellesskap dømme i alle diskusjoner som oppstår, og deres avgjørelser skal være endelige.

 1. MÅLING.

KONTROLLMÅLING AV AVSTAND FRA JACK TIL VINNERKULEN.

5.1 Ikke rør Jack under måling. Når måling pågår for å bestemme hvilken kule som ligger nærmest jack, må Jack ikke berøres eller holdes.

5.2 ngen måling må foretas før omgangen er ferdig. All måling skal foregå mellom det nærmeste punktet på Jack og kulen som er aktuell. Hvis den kulen som skal måles, hviler på en annen kule og dette vanskeliggjør målingen, skal den underliggende kulen fjernes. Det må utøves størst mulig forsiktighet for å sikre mål-kulens posisjon når den underliggende kulen fjernes.

5.3 Lederen skal bestemme hvem av spillerne som skal foreta målingen, og alle andre spillere skal stå på god avstand fra teppet når målingen foregår.

5.4 Ved uenighet skal skippene avgjøre.I tilfelle av uenighet, skal lederne sammen avgjøre hva som skal måles og av hvem.

 1. POENG

6.1 Ved uavgjort ingen poeng. Hvis en kule fra hvert lag ligger i samme avstand fra Jack, blir det uavgjort, og settet skal regnes som spilt uten poeng til noen av lagene.

6.2 Spill ferdig. Ingen del av disse reglene forplikter lederen til ikke å spille den siste kulen i settet. Uansett skal lederen av det spillende laget forklare for den andre lederen hva de har til hensikt å gjøre, før resultatet av runden fastslåes.

6.3 Kun lederen skal fjerne kuler fra matta ved poenggiving
(i)  Kun lederen, eller en valgt spiller fra det spillende laget, har anledning til å fjerne tellende kuler under avgjørelse av  poeng . Disse kulene skal plasseres på et åpent område av matten i god avstand fra andre kuler for å unngå tvilsspørsmål.
(ii)  Ikke under noen omstendigheter må medlemmer av det laget som har påklaget ett eller flere kast berøre eller fjerne en (hvilke som helst) kule før endelig enighet er oppnådd

 1. OVERTREDELSER:
  7.1 Ikke berør matta under spill. Hverken spillere eller medhjelpere må stå på, knele på eller berøre matten når spill pågår. Hvis en spiller, etter å ha blitt advart av lederen for motspillerne, fortsatt overtrer denne regelen, skal ett kast (poeng?) trekkes fra det aktuelle laget for hvert av de de etterfølgende tilfeller av overtredelse. Det eneste avvik fra dette, er når det er nødvendig å avgjøre sluttresultatet etter at sist spilte kule er falt til ro, eller at det er nødvendig å fjerne en ureglementert kule.

7.2 Ved å bowle feil kule. Hvis en spiller, ved et mistak, bowler en av motspillernes kuler, skal motstandernes leder replassere den med en kule fra det spilleførende lag.

7.3 Kula dømmes død 1):
Hvis en spiller bowler utenom tur eller før konkurrentens kule er falt til ro, skal denne kulen dømmes som død.

7.4 Kula dømmes død 2):
Enhver kule som ikke har passert tverrlinjen ved senterblokkens senterlinje (DD), som berører blokken eller hopper over den, skal bedømmes som død.

7.5 Ikke ta opp kula for tidlig. Ingen kule må passere senterblokken og ingen kule må plukkes opp før den foran gående kulen er spilt og er falt til ro. Hvis dette skjer, skal kulen erklæres for død.

7.6Føttene på spilleren skal alltid være bak teppekanten. Hver bowler, når han/hun skal spille en kule, må ha begge føttene helt bak enden av teppet.  Hvis en bowler, etter at han/hun er advart av motspillerens leder, fortsetter å bryte denne regelen, skal kulen erklæres for død.

 1. FORFLYTTING AV KULE ELLER JACK.

8.1 Ved forstyrring/forflytting av kule. Hvis en kule, når den er i bevegelse eller ligger stille, blir forstyrret eller forskjøvet av en av bowlerne, skal motpartens leder :
– La kulen eller jack ligge som de er, eller.
– Replassere kulen eller jack så nær den opprinnelige posisjon som mulig, eller.
– Spille settet om igjen, unntatt hvis den kulen som er spilt er den eneste som er i spill.

8.2 Hvis jack blir slått helt utenfor teppets grenser av en kule i spill, uansett om det er enden eller siden av teppet, skal den erklæres død. Motparten skal motta to poeng og en ny runde skal påbegynnes av motparten.
Hvis, i løpet av settet, jack blir slått til enden eller siden av teppet skal de to ansvarshavende spillere i denne enden bli enige om at jack ligger rolig. Enighet må oppnås innen en fornuftig tid samsvarende den tiden det normalt vil ta å spille neste kule. Hvis, det etter å ha oppnådd enighet, skjer at jack ramler utenfor teppets kant, uten å ha blitt påvirket fysisk, skal runden spilles om igjen uten straff.
Hvis dette skjer i det siste settet i et tidsbestemt spill, fløyten går og signalerer at spillet er slutt før jack er plassert, er det ikke tillat å fortsette spillet.

8.3 Alle «døde» kuler i bevegelse skal stoppes og fjernes før de kan forstyrre/forskyve noen annen kule eller jack. I tilfeller hvor en «død kule» forskyver en «levende» kule eller jack, skal motpartens leder :

 • Fjerne den «døde» kulen og la de øvrige kuler og jack ligge som de ligger, eller
 • Fjerne den «døde» kulen og replassere de øvrige kulene/jack så nær opp til hvor de lå som mulig.
 • Spille settet om igjen, unntatt hvis den «levende» kulen som er spilt er den eneste som er i spill.

UFORUTSETT UHELL.

8.4 Nøytral forstyrrelse

Hvis, det under spill, opptrer forstyrrelse av/fra et nøytralt objekt som endrer plasseringen av jack, eller hvilken som helst kule, skal lederen:

 • Fjerne det nøytrale objektet og la jack/kuler ligge som de ligger, eller
 • Fjerne det nøytrale objektet og plassere jack og kuler så nær som mulig opptil hvor de lå, eller
 • Spille runden på nytt, unntatt hvis den kulen som er spilt er den eneste som er i spill.

8.5 Hvis en kule, ved et uhell, erklæres for «død» og fjernes fra teppet, skal den spilles om igjen.

8.6 Forskyving av Jack under måling. Hvis det under forberedelse til, eller under en pågående oppmåling skjer at jack eller kule (som det forutsettes er tellende) forskyves, skal følgende skje. Unntak er hvis dette er siste runde av et sett, og ingen kule er på forhånd tillat kastet, refereres det til regel 8.4

 1. Hvis, før det er enighet om score, en kule faller naturlig uten noen ytre påvirkning, skal den ligge som den er og skal telles i sin nye posisjon.
 2. Hvis, før et skudd er tillatt, og en kule som er tenkt å bli målt blir flyttet på ved et uhell av en måler under måling, skal siste runde spilles om igjen.
 • Hvis jack blir flyttet på under pågående måling, skal målingen opphøre. Hvilket som helst skudd som på forhånd er godtatt/målt før jack blir flyttet skal telle som poeng, og spillet skal telle som et avsluttet spill.
 • Hvis en kule blir flyttet ved et uhell av en måler når måling pågår, skal alle skudd som på forhånd er godtatt/målt, telle som poeng og spillet betraktes som avsluttet.

Målt/godkjent  2. kule ok -3. kule ok – så hvis en kule, som det er forutsatt å skulle være med i tellingen blir flyttet, skal denne kulen fjernes og vil ikke telle forutsatt at denne kulen ikke er motstandernes nærmeste kule til jack, målingen fortsetter – 4. kule ok – neste kule er motspillernes kule – så skal 4 poeng godkjennes og måling opphører.

 1. KAST
  9.1 Den fremover-gående bevegelse av hånden som sender kulen av garde, må passere mellom blokkene og gjennom den 457mm store kastesonen som er markert med guidelines og blokker.

9.2 Alle kuler må sendes gjennom kastesonen.
Hvis en bowler, etter å ha blitt advart av lederen for motspillerne eller en dommer, fortsetter å ignorere denne regelen, skal kulen erklæres død, stoppes og fjernes fra teppet.

9.3 Hvis det under et kast skjer at kulen berører en startblokk, skal kulen bedømmes som død. Hvis blokken blir berørt etter at kulen er sendt, vil dette ikke bli sett på som feil. Et kast av en kule skal betraktes som påbegynt fra og med det øyeblikk kulen tas i hånden, berører teppet og forlater hånden. En spiller kan, om ønsket legge kulen ned på teppet, enten for å forbedre grepet eller for å gå til den andre enden for å se på situasjonen. Dette skal ikke sees på som at kulen er «død».

9.4 Spiller med handicap skal tillates å finne en komfortabel stilling og måte å spille på, men må ikke tillates en urettferdig fordel.

 1. TILSKUERE må ikke forstyrrePersoner som ikke deltar i spill, skal plasseres slik at de ikke kan forstyrre spillerne. De må gjerne støtte opp om/heie på sine spillere, men ikke på en slik måte at de forstyrrer motpartens spill.

10.2 Direkte veiledning av en spiller når spillet pågår, er forbudt.

Motstandernes skip skal bringe enhver overtredelse frem for en upartisk dommer som vil vurdere situasjonen. Han/hun vil om nødvendig be overtrederen om å forlate området.