Forbundets historie

Folkehelsesporten Carpet Bowls i Norge 2010-2018

Flere Freske Folk i Østfold.
2010. Prosjekt Flere Freske Folk i Østfold var under utforming etter initiativ fra undertegnede som arbeidet ved Østfoldhelsa Østfold fylkeskommune. Samme år ble Den frivillige og ideelle organisasjonen Bowls Norge etablert 16.08.2010 og registrert av Frank og May-Britt Sørquist i Brønnøysundregistrene 31.08.2010. Virksomhet: Sport, handikappidrett, fritidsaktivitet, helse og utstyr.

2011. Prosjekt Flere Freske Folk i Østfold (2011-2013) ble etablert som et samarbeidsprossjekt med kommuner, frivilligsentraler, Østfold idrettskrets og Østfold Fylkeskommune med fem kommuner i Østfold. (Halden, Rakkestad, Sarpsborg Fredrikstad og Spydeberg).

Folkehelsesporten Carpet Bowls (teppe bowls) ble her utprøvd som helsefremmende og sosial aktivitet.

Flere Freske Folk fikk støtte av LUK (Lokalsamfunns utviklingprosjekt i kommunene) som prosjektet var tilknyttet i årene 2011-2014. Her ble det bl.annet satset på lavterskeltilbud for fysisk aktivitet. Gågrupper, stiprosjekter, sirkeltreningsgrupper, sykkelgrupper, tilpasset lagspill, og spesielle arrangementer.

Tilknyttet LUK var også Heprogress, internasjonale helseundersøkelser (Heprogress 2010-2012) med erfaringsformidling av gode eksempler. Dette var et samarbeid mellom Norge og Latvia.

Tiltak og gode eksempler ble spredt og tatt med i andre parallelle nettverk og prosjekter som: Kafe «lyst på livet», Trygge lokalsamfunn og folkehelsearbeidet i kommunene generelt. Informasjon ble også gitt på mange konferanser og samlinger på landsplan.

2012-2014. Flere Freske Folk, ved Østfoldhelsa, fikk økonomisk støtte av Helsedirektoratet.  Østfoldhelsa ga videre støtte til seniortrim, møteplasser, hjelp til selvhjelpsgrupper .m.m. til deltakerkommunene.

2013. Folkehelsesporten Carpet Bowls ble etablert som et nytt tiltak i Flere Freske Folk, LUK prosjektet. Etter kopi av prosjekt Livskafeer ble Bowls kafe introdusert som et fast innslag. Det første Carpet Bowls arrangementet, 21. februar 2013 ble avholdt av prosjektet Flere Freske Folk, Generasjons Bowls i Rakkestadhallen.

 

Friske Seniorer

2014- 2015. Bowls Norge i samarbeid med Halden kommune og frivilligsentralene i Østfold fikk positiv støtte til en søknad hos Helsedirektoratet for et oppfølgingsprosjekt av Flere Freske Folk. Et nytt prosjekt kalt Friske Seniorer i Østfold (2014-15). Dette ble igangsatt med videreføring og etablering av nye Carpet Bowlsgrupper. Her ble det gitt muligheter for å lønne prosjektleder som en instruktør på heltid for kursing og igangsetting av lokale grupper i Østfold.

Friske Seniorer hadde eget budsjett adskilt og regnskap som ble levert Helsedirektoratet etter prosjektslutt.Bowls Norge i samarbeid med Halden kommune opprettet et styre for Friske Seniorer:

Gun Kleve Halden kommune (leder),
Hanne Aarebrot (ytre nettverk av frivilligsentralene i Østfold),
Gunnar Hjorthaug (Østfold fylkeskommune)
Terje Eriksen (spillerrepresentant Rakkestad)
Bente Holm Sælid (Sarpsborg kommune)
Styreleder for Bowls Norge, Frank Sørquist, prosjektleder og instruktør.
Egen Facebook side for Flere Friske Folk ble etablert. (Gun Kleve ansv.redaktør) Friske seniorer i Østfold på Facebook

Frank Sørquist etablerer enkeltmannsforetak med eget organisasjonsnr den 27.08.2014: (Bowls Norge – Aktivitet og helse, Frank Sørqvist. Aktivitet, aktivisere seniorhelse, møteplass, handikapputstyr, idrett.)  Frank Sørqvist formidlet salg av utstyr, ga instruksjon og fikk i gang Carpet Bowlsgrupper over hele fylket.

2014. Bowls Norge ble tildelt kr 20000 fra Østfold Fylkeskommune for å få igang treningsgrupper med Carpet Bowls i Østfold. Pengene skulle gå til dekning av utgifter. Ved utgangen av året hadde Rakkestad, Spydeberg, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad Våler, Skiptvet, Askim og Råde etablert møteplasser, med Carpet Bowls.

2014. 24. mars arrangerte Friske Seniorer i Østfold det første Østfoldmesterskapet innen Carpet Bowls, hvor et lag fra Ed i Sverige gjestespillte. På mesterskapet stilte hele 21 lag (3 deltakere per lag) og 63 spillere. Spydeberg sitt lag vant mesterskapet og fikk lov til å representere Norge på en studietur i 2015 til England sammen med styret for Friske Seniorer.

Bowls Norge utvider sitt styre med Friske Seniorer + spillerrepresentanter

2015. I samarbeid med Bowls Norge påtok styret for Friske Seniorer seg å avholde et årsmøte i mars 2015 med kommunerepresentasjon og spillerrepresentasjon for å utvide styret i Bowls Norge og sikre spillerrepresentasjon. Bowls Norge, ved styreleder Frank Sørquist hadde tidligere invitert inn og forespurt styremedlemmene i Friske Seniorer om å tiltre styret i oppstarten av en reorganisering av Bowls Norge. Dette takket hele styret ja til.

Det nye styret ønsket å bidra til at Bowls Norge ble en demokratisk organisasjon for folkehelsesporten Carpet Bowls. Et av målene for Friske Seniorer var å danne en organisasjon for folkehelsesporten Carpet Bowls til å arrangere konkuranser og mesterskap.

12. mars 2015. Årsmøte for Bowls Norge. Spillerrepresentanter ble valgt inn og styret besto etter valget av:

Frank Sørquist, Halden (styreleder)
May-Britt Sørquist Halden
Hanne Aarebrot (ytre nettverk av frivilligsentralene i Østfold),
Gunnar Hjorthaug (Østfold fylkeskommune)
Terje Eriksen (spillerrepresentant Rakkestad)
Bente Holm Sælid (Sarpsborg kommune)
Gun Kleve (Halden kommune) leder for prosjekt Friske Seniorer.

Valgt på årsmøtet:

1)Erik Melleby medl.
2)Reidar Ravn medlem
3)Elisabeth Gustavson 1.vara
4)Finn Eng   2. vara

Styret skulle konstitusjonere seg selv på første styremøte.
Egen webside for Bowls Norge ble laget. redaktør Gunnar Hjorthaug

Styret laget en handlingsplan og arrangerte Østfold cup, Østfoldmesterskap og arbeidet for at en skulle danne et forbund for Carpet Bowls. Folkehelseporten Carpet Bowls fikk snart godt fotfeste og det ble raskt treningssteder i 15 av fylkets18 kommuner. Grupper med basis i innvandrermiljøer er også etablert.  I tillegg til Østfoldmesterskap og Cup er det arrangert spillertreff på tvers av kommunegrenser og over svenskegrensen.

I 2015 ble Bowls Norge ble tildelt kr 99.500 av Østfold fylkeskommune for å stimulere til etablering av  lokale Carpet Bowls klubber. Fylkestilskuddet ble satt på en egen formålskonto. Bowls Norge fikk også tildelt Kr 50000 fra Østfold Fylkeskommune som støtte til oppstart og drift av NCBF.

Hvert lag/gruppe ble anbefalt å ha en leder, en økonomiansvarlig og at det skrives referat fra årsmøte/styremøter og fremmøtestatistikk på treninger. (Dette for å få grunnlag for å kunne søke om videre økonomisk støtte). Oppstarttilskudd for hver klubb som ble dannet ble satt til kr 5000.

For å delta på årsmøte i Bowls Norge og medvirke og ha innflytelse på mesterskap og felles cup etc må den lokale gruppa være medlem av Bowls Norge. Kostnad for lokale lag/gruppers medlemskap i Bowls Norge 2015 ble satt til kr 100. Medlemskap for enkeltgrupper ga mulighet for deltakelse i mesterskap.

Englandsturer med Cupdeltakelse i 2015, Spydeberg Carpet Bowls møtte Colmworth Carpet Bowls til den første internasjonale kampen for begge lag. Dette var Norges første landskamp i Carpet Bowls. Spydeberg hadde med grupper med 3 spillere. Det ble spilt 2 runder med 7 omganger hvor vertene spillte meget godt og vant klart. Men det var ikke vanskeligere enn at på vennskapskampene utpå dagen vant Spydeberg siste runde. Et lærerik og svært nyttig besøk hvor Friske seniorer og Spydeberg Carpet Bowls også var på et studiebesøk til Falcon Bowling Cub i England ved byen Chelmsford. De spiller lawnbols innendørs. Kjempestor klubbhall, med baner og kafeteria. Imponerende anlegg.

Det engelske reglementet for Carpet Bowls ble bearbeidet til en enklere versjon, og siden brukt ved mesterskap i Norge.

Bowls Norge endret navn til Norges Carpet Bowls Forbund
2016. Bowls Norge som en frivillig organisasjon endret navn på sitt årsmøte den 14. mars 2016 til: Norges Carpet Bowls Forbund. Forbundet vedtok i samme møte nye vedtekter. Etter valget besto styret av følgende:

Leder:                           Gun Kleve
Nestleder                     Bjørn Tangen
Kasserer                       Erik Melleby
Styremedlem               Reidar Ravn Andreassen
Styremedlem               Jan Thyrhaug
Styremedlem               Per Melby
Styremedlem               Frank Sørquist
1 varamedl                   Finn Eng
2 varamedl                   Elisabeth Gustavson

Helsedirektoratet dette året støtte til «prosjekt Fargerike Møteplasser» – aktivitet for flyktninger og innvandrere i Sarpsborg, Fredrikstad. Veum mottak, med litt i Halden og Moss.  Egen prosjektgruppe bestående av representanter fra deltakerkommunene ble opprettet
Prosjektet hadde eget budsjett adskilt og regnskap som ble levert Helsedirektoratet etter prosjektslutt. NCBF .  Carpet Bowls grupper ble nå dannet også i andre fylker.

Egen webside ble etablert for Norges Carpet Bowls Forbund.
https://bowlsnorge.no (Gunnar Hjorthaug redaktør)

Interimstyre dannet for et internasjonalt styre for Carpet Bowls. Knut Johan Rognlien Østfold fylkeskommune representerte Norge.

2017. Lag fra Norge spilte i utenlandske cuper i Danmark, England og Sverige.
Norge har fått to medlemmer med i et internasjonalt styre for Carpet Bowls. Carpet Bowls Europe. Det er dannet et internasjonalt styre for de land som har egne nasjonale forbund for Carpet Bowls. I styret sitter for England Mike Walker (leder) og Paul Daniels,  for Norge sitter Leif Hamberg og Gunnar Hjorthaug. Styret har tatt initiativ overfor forbund i flere land for å slutte seg til det europeiske samarbeidet for Carpet Bowls.

Østfold fylkeskommune kjøpte inn 7 «tepper» til utlån. Lånekontrakter er skrevet med lånetakerne. Mulighet for å fristille disse teppene til stevner.

2018. Årsmøte for Norges Carpet Bowls Forbund (NCBF) 15. mars valgte følgende styre:

Leder:                  Leif Hamberg, Spydeberg
Nestleder:           Bjørn Tangen, Aremark
Sekretær:            Jan Thyrhaug, Østfold Fredrikstad Sentrum
Kasserer:            Viggo Espensen, Askim
Styremedlem:    Frank Sørqvist, Halden
Styremedlem:    Ragne Hansen Størseth, Halden
Styremedlem:    Ronny Tangen, Aremark
Varamedlem:     Arne Bjerke, Spydeberg

2019 Bedriftsserie for Carpet Bowls
Samarbeidsprosjekt oppstartet hvor Halden og Sarpsborg kommuner står for prosjektet med Østfold bedriftsidrettskrets som samarbeidspartner.  NCBF er invitert til å delta i styringsgruppen, og styreleder representerer forbundet. Prosjekt. med eget budsjett (kr 99500 for 2019) tilskudd fra Østfold fylkeskommune. Halden kommune har prosjektregnskapet. Prosjektet er planlagt over to år, og det vil søkes nye prosjektmidler for 2020. Midlene er øremerket prosjektet.

2019 Årsmøte for Norges Carpet Bowls Forbund (NCBF) 26.02 valgte følgende styre:

Leder:                  Leif Hamberg, Spydeberg
Nestleder:           Bjørn Tangen, Aremark
Sekretær:            Jan Thyrhaug, Fredrikstad Sentrum
Styremedlem:    Arne Bjerke Spydeberg
Styremedlem     Anne Grethe Filtvedt. Eidsberg
Styremedlem:    Ragne Hansen Størseth, Halden
Varamedlem:     Trond Bekke, Fredrikstad vest
Varamedlem:     Elisabeth Gustavson, Hobøl

Internasjonal kontakt/styrerepresentant i Carpet Bowls Europe:
Leif Hamberg, Spydeberg.
Gunnar Hjorthaug, Hobøl.

03.04.2019  Gunnar Andreas Hjorthaug